پرده آخر! آخوند چاخان

5 COMMENTS

  1. لعنت به این ژاپنیا تکنیک آقا رو دزدیدن دادن به لین چان باهاش سریال جنگجویان کوهستان رو ساختن به خورد خودمون دادن یا شایدم این یارو از اون سریال حدیث دراورده علنا داره به شعور مخاطب توهین می کنه

  2. شاشیدم به دهن خون خوار خون آشام آخوندی ریدم به روح خمینی وپیشا پیش به روح خامنه ای وطرفدارانش شاشیدم رستاخیز /2  26/  96  نابودی خون خواران خون آشام آخوندی میباشد جاوید شاه

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + eleven =