Studio Tel: (818)477.1717 – Marketing Tel: (818)882.8300
www.Channelonetv.com
www.Facebook.com/ChanneloneHD
www.Youtube.com/Ch1tvlive?sub_confirmation=1

8 COMMENTS

  1. جناب همایون آیا هنوز با شنیدن این آخوند که خودت هم میگوئ در نوضیح المسائل نوشته شده اسلام را قبول دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. امروز کلاس شهرام همایون تعطیل بود وبا درددل گذشت نکنه بعلت چال شدن خمینی دجال عزاداری داشتید وبا درددل خواستید ما را غصه دارکنید (این رو برای خنده گفتم )

  3. درود بر استاد ومرشد ادب و دانش.استاد عزیز٫درود بر دور اندیشی شماکه در چند ماه گذشته در چندین برنامه ای که کمک و همیاری جهت فرستادن آرش عزیز و چندین هزار پرچم شیر خورشید به جام جهانی جمع آوری نمودید و الحق که یاران جنبش هم سنگ تمام٫در آن چند برنامه با کمک هایشان گذاشثند.کاش میدانستید که اکنون که چند روز به بازی ها مانده در ایران چه ولوله ای به راه انداخته اید.هرجا که میروی حرف پرچم های شیر خورشید کانال یک است که زلزله به پا خواهند کرد در اسثادیوم ها٫نمیدانیدچه شور و امیدی به راه انداخته اید.درود بر شما و دور اندیشی شما و سپاس از کمک های یاران جنبش در آن چند برنامه جهت پرچم های اعزامی کانال یک به جام جهانی.باز هم شما با این حرکت در روز بازیهای ایران رژیم را به لرزه خواهید انداخت با اهتزاز پرچم های شیر خورشید درآن میادین جهانی.درود بر شما که درس مبارزه و انسانیت و راست گویی و وفای به عهد به ما آموختید. ما هستیم .ما هستیم .ما هستیم.

  4. درود بر استاد ومرشد ادب و دانش.استاد عزیز٫درود بر دور اندیشی شماکه در چند ماه گذشته در چندین برنامه ای که کمک و همیاری جهت فرستادن آرش عزیز و چندین هزار پرچم شیر خورشید به جام جهانی جمع آوری نمودید و الحق که یاران جنبش هم سنگ تمام٫در آن چند برنامه با کمک هایشان گذاشثند.کاش میدانستید که اکنون که چند روز به بازی ها مانده در ایران چه ولوله ای به راه انداخته اید.هرجا که میروی حرف پرچم های شیر خورشید کانال یک است که زلزله به پا خواهند کرد در اسثادیوم ها٫نمیدانیدچه شور و امیدی به راه انداخته اید.درود بر شما و دور اندیشی شما و سپاس از کمک های یاران جنبش در آن چند برنامه جهت پرچم های اعزامی کانال یک به جام جهانی.باز هم شما با این حرکت در روز بازیهای ایران رژیم را به لرزه خواهید انداخت با اهتزاز پرچم های شیر خورشید درآن میادین جهانی.درود بر شما که درس مبارزه و انسانیت و راست گویی و وفای به عهد به ما آموختید. ما هستیم .ما هستیم .ما هستیم.

Leave a Reply to yves2568 Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =