با هم به استقبال هشتم مارس روز جهانی زن برویم
در این برنامه مینو همتی با مروری به تاریخچه روز جهانی زن میپردازد تا نسلهای جوانتر جنبش رهائی زن با تاریخچه و پیشینه مبارزاتی جنبش خویش بیشتر آشنا شوند

RahaiZan TV Producer / Anchor Mino Hemati revisits March 8 International Women’s Day origin and history in Farsi for her Farsi speaking audience via Channel One Farsi satellite station broadcasting toward Iran, Afghanistan, Tajikistan, Middle East, Europe and North America.